MBTI là gì

Trắc nghiệm kiểm tra tính cách Myers-Briggs được phát triển Katharine Cook Briggs và con gái của bà, Isabel Briggs Myers, thường được viết ngắn gọn là MBTI. Thông qua việc sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm tâm lý để tìm hiểu tâm lý, những người tham gia sẽ được chia thành 16 kiểu tính cách khác nhau.

Mục đích của bài phân loại tính cách Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) là làm cho những lý thuyết về những loại tâm lý được mô tả bởi C.G.Jung dễ hiểu và hữu ích trong đời sống. Bản chất của lý thuyết này là: sự đa dạng trong hành vi trông có vẻ ngẫu nhiên lại thực chất có quy tắc và ổn định, nguyên nhân là do có những sự khác biệt cơ bản trong cách một cá nhân sử dụng nhận thức và phán đoán của mình.
Sự nhận thức bao gồm tất cả các cách nhận biết về sự vật, con người, sự việc hoặc các ý tưởng. Phán đoán bao gồm tất cả các cách để đi đến kết luận về những thứ đã được nhận thức. Nếu con người khác nhau một cách hệ thống về những gì họ nhận thức và cách họ đi đến kết luận, vậy thì sẽ hợp lý khi họ khác nhau về sở thích, cách phản ứng, giá trị, động lực và kĩ năng.

Trong quá trình phát triển bài phân loại tính cách Myers-Briggs Type Indicator, mục đích của Isabel Briggs Myers và mẹ – Katharine Briggs là tạo ra những hiểu biết sâu sắc về loại lý thuyết mà có thể tiếp cận được bởi một cá nhân hoặc một tập thể. Họ đã đề cập đến hai mục tiêu liên quan đến sự phát triển và áp dụng của bài kiểm tra MBTI:
Việc xác định các sở thích cơ bản của một trong bốn yếu tố khác nhau được xác định hoặc ẩn chứa trong giả thuyết của Jung.
Trích đoạn đã có thẩm quyền từ cuốn MBTI Manual: “A guide to the development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator”.

Sở thích: Bạn thường tập trung vào thế giới bên ngoài hơn hay là thế giới nội tâm của bản thân?
Điều này được gọi là Hướng ngoại (Extraversion) hoặc Hướng nội (Introversion).

Thông tin: Bạn thường tập trung vào những thông tin cơ bản bạn nhận được hay bạn sẽ đào sâu và thêm vào những ý nghĩa?
Điều này gọi là Cảm giác (Sensing) hoặc Trực giác (Intuition).

Quyết định: Khi đưa ra quyết định, bạn sẽ nhìn vào logic và sự ổn định hay nhìn vào con người và những tình huống đặc biệt?
Điều này gọi là Lý trí (Thinking) hoặc Tình cảm (Feeling).

Nguyên tắc hành động: Khi giải quyết với những vấn đề bên ngoài, bạn muốn mọi chuyện đã được định sẵn hay bạn thích được cởi mở với thông tin và những lựa chọn?
Điều này gọi là Nguyên tắc (Judging) hoặc Linh hoạt (Perceiving).

Tính cách cũng như cách mỗi người nhận thức với thế giới xung quanh, theo MBTI dựa theo 4 thành tố. (gồm Sở thích, Thông tin, Quyết định, Nguyên tắc hành động)

4 thành tố này này gồm 4 cặp lưỡng phân, nghĩa là mỗi phẩn chỉ có thể là 1 trong 2 lựa chọn.
E – (Extraversion – Hướng ngoại) | I – (Introversion – Hướng nội)
S – (Sensing – Cảm giác) | N – (Intuition – Trực giác)
T – (Thinking – Lý trí) | F – (Feeling – Tình cảm)
J – (Judging – Nguyên tắc) | P – (Perceiving – Linh hoạt)

Kết hợp các chữ cái đầu với nhau dựa theo sự ưu tiên ta được 16 kiểu tính cách.
ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, ISTP, ISFP, INFP, INTP, ESTP, ESFP, ENFP, ENTP, ESTJ, ESFJ, ENFJ, ENTJ

Kiểu tính cách của bạn: Khi bạn đã quyết định hướng ưu tiên của mình ở mỗi loại, bạn có thể thấy được loại tính cách của riêng mình, điều có thể giải nghĩa như là sự ghép nối 4 chữ.
16 loại tính cách của bài thử Myers-Briggs Type Indicator® được liệt kê dưới đây vì chúng thường được hiển thị trong cái gọi là “bảng phân loại các kiểu tính cách”.

Nếu bạn không biết loại MBTI của mình, bạn có thể muốn làm bài trắc nghiệm
Tất cả các loại giới tính đều bình đẳng: Mục đích của việc biết về loại nhân cách là hiểu và đánh giá sự khác biệt giữa mỗi người. Vì tất cả các loại đều như nhau, không có loại tốt nhất.

Nguồn: Dịch – Khương Duy